Všeobecné informace

POUKAZY

S objednávkou zájezdu prosíme současně uveďte, že vám byl vystaven poukaz, který chcete uplatnit. Při objednávání zájezdu na našich internetových stránkách napište číslo vašeho poukazu do poznámky.

Níže jsou upřesněny typy a podmínky vystavovaných poukazů:

POUKAZ na zájezd podle zákonu č.185 § 4 Lex Voucher – platnost poukazu je do 31.08.2021. Poukaz je přenosný a je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Eurocykl Herdegen s.r.o. u pojišťovny Uniqa. Poukaz použijete jako platbu na vybraný a objednaný zájezd. Pokud si z naší nabídky nevyberete (neuplatníte poukaz) do 31.8.2021, vrátíme vám do následujících 14 dnů částku, na kterou byl poukaz vystaven.

POUKAZ na odložené čerpání služeb – platnost poukazu je do 31.12.2021. Poukaz je přenosný a je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Eurocykl Herdegen s.r.o. u pojišťovny Uniqa. Poukaz použijete jako platbu na vybraný a objednaný zájezd do 31.12.2021. Platnost poukazu se váže k datu objednání zájezdu bez ohledu na termín konání zájezdu.

STORNOPOUKAZ na zájezd podle § 7 zákona č.185/2020 – platnost poukazu se liší podle data vystavení poukazu a je uvedena na vašem konkrétním poukazu. Poukaz je přenosný a je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Eurocykl Herdegen s.r.o. u pojišťovny Uniqa. Poukaz uplatníte jako slevu z ceny zájezdu. Platnost poukazu se váže k datu objednání zájezdu bez ohledu na termín konání zájezdu.

Přeprava osob

Do zahraničí klimatizovanými autobusy vybavenými ledničkou a kávovarem.

Přeprava kol (přívěs na kola)

Kola jsou přepravována ve skříňovém uzamykatelném přívěsu, který je tažen za autobusem. Kola v přívěsu ukládá zkušený pracovník, účastníci si kola sami nenakládají. Elektrokola se přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie se přepravují v zavazadlovém prostoru autobusu. Po letech vylepšování jsou nyní kola upevňována v přívěsu co nejohleduplněji.

DOPORUČENÉ TYPY KOL

Na zájezdy s výlety na kolech, které pořádáme, jsou vhodná kola silniční, trekkingová, crossová nebo horská. Na zájezd si lze vzít i předem nahlášené elektrokolo. U silničních kol doporučujeme širší pláště. Nevhodná jsou kola s galuskami nebo úzkými plášti, protože některé výlety jsou vedeny po cestách bez asfaltového povrchu. Horská kola nevyužijí všech svých předností, protože se nebudeme pohybovat těžkým terénem ani v extrémním stoupání.

Nástupní místa

U každého zájezdu jsou uvedena plánovaná nástupní místa. Po dohodě s cestovní kanceláří je možno nastupovat i na dalších místech na trase. Podrobnosti k zájezdu s přesnými časy a místy odjezdů budou uvedeny v Pokynech pro účastníky zájezdu, které účastník obdrží 14 dní před odjezdem.

Parkování aut

V některých nástupních místech si můžete po dobu dovolené zanechat auto na hlídaných placených parkovištích. Informace obdržíte a místo si případně můžete rezervovat na uvedených telefonních číslech.

BRNO – Parkoviště ÚAN Zvonařka (u autobusového nádraží), vjezd od křižovatky ulic Trnitá a Košťálová, Brno, tel.: 737 086 076, www.parkovistebrno.eu. Cena pro klienty cestovní kanceláře Eurocykl je 150 Kč/den při parkování během zájezdu a platbě předem při příjezdu.

OLOMOUC – podzemní parkoviště, Jeremenkova ulice (naproti hlavnímu nádraží ČD), tel.: 603 192 557, www.tsmo.cz. (cca 180 Kč/den).

OSTRAVA – Garáže Dubina, Horní ulice 283, tel.: 607 825 600, (cca 50 Kč/den, 200 Kč/týden). Parkování lze objednat předem na www.onlineparking.cz.

PLZEŇ – podzemní garáže v ulici U Trati (nedaleko hlavního nádraží ČD), tel.: 733 710 318, www.garaze-plzen.cz. (cca 150 Kč/den, 540 Kč/týden).

PRAHA – parkoviště u letiště Praha, Rakovnická 183/51, Praha Ruzyně, tel.: 774 520 102, www.parkoviste-u-letiste.cz, (cca 700Kč/5-7 dní). Odvoz na nástupní místo na Zličíně po domluvě možný. 

Informace a kontakty o možnostech parkování jsou aktualizována při vydání katalogu. Během roku může dojít ke změnám.

POJIŠTĚNÍ

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku podle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny Uniqa pod číslem smlouvy 1357520232. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdů. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Certifikát pojištění je k nahlédnutí kliknutím na kopii certifikátu vpravo.

Doklad o pojištění je zobrazen níže.

 

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ

Doporučujeme Vám si uzavřít pojištění stornovacích poplatků zájezdu pro případ, že se z vážných důvodů uvedených v pojistných podmínkách nebudete moci zájezdu zúčastnit. Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Pojistit se můžete také prostřednictvím cestovní kanceláře EUROCYKL Herdegen s.r.o. u Allianz Pojištovny, a.s. Váš zájem o pojištění stornovacích poplatků uveďte do Smlouvy o zájezdu při přihlašování.

Pojistné stornovacích poplatků Vám bude připočítáno k platbě zálohy na zájezd.

Pojistné činí 4,5% z ceny cestovní služby (zájezdu). Na pojistném plnění se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20 %, jak je uvedeno v Pojistných podmínkách Část VII., článek 1 a v přehledu limitů.

Po zaplacení zálohy na zájezd obdržíte e-mailem nebo poštou doklad o pojištění storna.

Za pojistnou událost se považuje (výňatek z Pojistných podmínek Část VII., Článek 2):
- akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo osoby blízké (např. manžel, manželka, děti);
- úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému;
- akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel podstoupit cestovní službu sám. Spolucestujícím je ten, kdo cestuje společně s pojištěným a je uveden na stejné pojistné smlouvě nebo ve stejném cestovním dokladu - to znamená společné přihlášení na zájezd ve stejný čas a uvedení jako spolucestujícího při přihlašování;
- značná škoda na majetku pojištěného způsobená živelnou událostí nebo trestným činem třetí osobou.

Výluky z pojištění (výňatek z Pojistných podmínek Část VII., Článek 3):

Pojištění se nevztahuje na:

- zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi
- chronická onemocnění
- onemocnění, které existovalo v době sjednání pojištění
- následky úrazu, který nastal před sjednáním pojištění
- provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie
- změny zdravotního stavu vlivem psychické poruchy nebo choroby včetně deprese
- potíže související s požíváním alkoholu či návykových látek
- normální těhotenství a úmyslné přerušení těhotenství
- plánované operační zákroky a vyšetření
- výpověď z pracovního poměru ze strany pojištěného a výpověď dohodou

Uplatnění nároku (výňatek z pojistných podmínek Část VII., Článek 4 a 5):
Cestovní službu (účast na zájezdu) u CK je nutno zrušit ihned, jakmile nastane skutečnost uvedená v Nároku na plnění (Pojistné podmínky Část VII, Článek 2) a následně je nutno nárok na plnění uplatnit neprodleně u Allianz pojišťovny. Je nutno vyplnit formulář Oznámení škodné události a doložit patřičné doklady podle důvodu storna: lékařskou zprávu, smlouvu o zájezdu (vystavuje CK) a doklad o zaplacení (vystavuje CK) a stornu zájezdu (vystavuje CK), průkaz pracovní neschopnosti, ověřenou kopii úmrtního listu, potvrzení o vzniku škody na majetku a případně další doklady prokazující nárok pojistného plnění. Kompletní aktuální Pojistné podmínky Allianz pojišťovny naleznete na www stránkách pojišťovny Allianz - zde, kde se pojištění stornovacích poplatků věnuje především Část VII.

Cestovní pojištění léčebných výlohCestovní pojištění léčebných výloh

Všem účastníkům zahraničních zájezdů je cestovní kanceláří automaticky sjednáváno cestovní pojištění léčebných výloh u Pojišťovny VZP, a.s. Toto pojištění je zahrnuto do ceny zájezdu. Podrobné pojistné podmínky naleznete na na www stránkách pojišťovny VZP - zde. Tuto službu provádíme již několik let a výrazně přispívá k pocitu pohody na zájezduDoklady k prokazování pojištění jsou účastníkům předány po nástupu do autobusu. Cestovní pojištění léčebných výloh nelze z ceny zájezdu vyjmout. 
Pro rok 2021 sjednáváme k pojištění léčebných výloh také „připojištění Covid – 19“, které pokrývá náklady případné karantény a následného návratu do ČR. Připojištění je zahrnuto v ceně zájezdu, bližší informace k podmínkám na vyžádání v cestovní kanceláři. 

Výše pojistných limitů - pojištění léčebných výloh

Zdravotní péče a repatriace  3 000 000 Kč
Ošetření zubů                              5 000 KčPohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí