Všeobecné informace

Přeprava osob

Do zahraničí klimatizovanými autobusy vybavenými ledničkou a kávovarem.

Přeprava kol (přívěs na kola)

Kola jsou přepravována ve skříňovém uzamykatelném přívěsu, který je tažen za autobusem. Kola v přívěsu ukládá zkušený pracovník, účastníci si kola sami nenakládají. Elektrokola se přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie se přepravují v zavazadlovém prostoru autobusu. Po letech vylepšování jsou nyní kola upevňována v přívěsu co nejohleduplněji.

DOPORUČENÉ TYPY KOL

Na zájezdy s výlety na kolech, které pořádáme, jsou vhodná kola silniční, trekkingová, crossová nebo horská. Na zájezd si lze vzít i předem nahlášené elektrokolo. U silničních kol doporučujeme širší pláště. Nevhodná jsou kola s galuskami nebo úzkými plášti, protože některé výlety jsou vedeny po cestách bez asfaltového povrchu. Horská kola nevyužijí všech svých předností, protože se nebudeme pohybovat těžkým terénem ani v extrémním stoupání.

Nástupní místa

U každého zájezdu jsou uvedena plánovaná nástupní místa. Po dohodě s cestovní kanceláří je možno nastupovat i na dalších místech na trase. Podrobnosti k zájezdu s přesnými časy a místy odjezdů budou uvedeny v Pokynech pro účastníky zájezdu, které účastník obdrží 14 dní před odjezdem.

Parkování aut

V některých nástupních místech si můžete po dobu dovolené zanechat auto na hlídaných placených parkovištích. Informace obdržíte a místo si případně můžete rezervovat na uvedených telefonních číslech.

BRNO – Parkoviště ÚAN Zvonařka (u autobusového nádraží), vjezd od křižovatky ulic Trnitá a Košťálová, Brno, tel.: 606 895 140, www.parkovistebrno.eu. Cena pro klienty cestovní kanceláře Eurocykl je 150 Kč/den (od 1.7.2020) při parkování během zájezdu a platbě předem při příjezdu.

OLOMOUC – podzemní parkoviště, Jeremenkova ulice (naproti hlavnímu nádraží ČD), tel.: 603 192 557, www.tsmo.cz. (cca 180 Kč/den).

OSTRAVA – Garáže Dubina, Horní ulice 283, tel.: 607 825 600, (cca 50 Kč/den, 200 Kč/týden). Parkování lze objednat předem na www.onlineparking.cz.

PLZEŇ – podzemní garáže v ulici U Trati (nedaleko hlavního nádraží ČD), tel.: 733 710 318, www.garaze-plzen.cz. (cca 540 Kč/týden).

PRAHA – změna proti tištěné verzi katalogu - nyní parkoviště u letiště Praha, Rakovnická 183/51, Praha Ruzyně, http://www.parkoviste-u-letiste.cz/, tel. 774 520 102 (cca 799 Kč/6 dní).

Informace a kontakty o možnostech parkování jsou aktualizována při vydání katalogu. Během roku může dojít ke změnám.

POJIŠTĚNÍ

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK

Pojištění CK Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku podle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny Uniqa pod číslem smlouvy 1357519232. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdů. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Certifikát pojištění je k nahlédnutí kliknutím na kopii certifikátu vpravo.

Doklad o pojištění je zobrazen níže.

 

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ

Doporučujeme Vám si uzavřít pojištění stornovacích poplatků zájezdu pro případ, že se z vážných důvodů uvedených v pojistných podmínkách nebudete moci zájezdu zúčastnit. Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Pojistit se můžete také prostřednictvím cestovní kanceláře EUROCYKL Herdegen s.r.o. u Allianz Pojištovny, a.s. Váš zájem o pojištění stornovacích poplatků uveďte do Smlouvy o zájezdu při přihlašování.

Pojistné stornovacích poplatků Vám bude připočítáno k platbě zálohy na zájezd.

POZOR ZMĚNA: proti listinnému katalogu došlo ze strany pojišťovny od 1.7. 2020 k navýšení sazby pojištění z 3,2% na 4,5% z ceny cestovní služby (zájezdu). Na pojistném plnění se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20 %, jak je uvedeno v Pojistných podmínkách Část VII., článek 1 a v přehledu limitů.

Po zaplacení zálohy na zájezd obdržíte e-mailem nebo poštou doklad o pojištění storna.

Za pojistnou událost se považuje (výňatek z Pojistných podmínek Část VII., Článek 2):
- akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo osoby blízké (např. manžel, manželka, děti);
- úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému;
- akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel podstoupit cestovní službu sám. Spolucestujícím je ten, kdo cestuje společně s pojištěným a je uveden na stejné pojistné smlouvě nebo ve stejném cestovním dokladu - to znamená společné přihlášení na zájezd ve stejný čas a uvedení jako spolucestujícího při přihlašování;
- značná škoda na majetku pojištěného způsobená živelnou událostí nebo trestným činem třetí osobou.

Výluky z pojištění (výňatek z Pojistných podmínek Část VII., Článek 3):
Pojištění se nevztahuje na :
- chronická onemocnění
- onemocnění, které existovalo v době sjednání pojištění
- následky úrazu, který nastal před sjednáním pojištění
- provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie
- změny zdravotního stavu vlivem psychické poruchy nebo choroby včetně deprese
- potíže související s požíváním alkoholu či návykových látek
- normální těhotenství a úmyslné přerušení těhotenství
- plánované operační zákroky a vyšetření
- výpověď z pracovního poměru ze strany pojištěného a výpověď dohodou

Uplatnění nároku (výňatek z pojistných podmínek Část VII., Článek 4 a 5):
Cestovní službu (účast na zájezdu) u CK je nutno zrušit ihned, jakmile nastane skutečnost uvedená v Nároku na plnění (Pojistné podmínky Část VII, Článek 2) a následně je nutno nárok na plnění uplatnit neprodleně u Allianz pojišťovny. Je nutno vyplnit formulář Oznámení škodné události a doložit patřičné doklady podle důvodu storna: lékařskou zprávu, smlouvu o zájezdu (vystavuje CK) a doklad o zaplacení (vystavuje CK) a stornu zájezdu (vystavuje CK), průkaz pracovní neschopnosti, ověřenou kopii úmrtního listu, potvrzení o vzniku škody na majetku a případně další doklady prokazující nárok pojistného plnění. Kompletní aktuální Pojistné podmínky Allianz pojišťovny naleznete na www.allianz.cz, kde se pojištění stornovacích poplatků věnuje především Část VII.

Cestovní pojištění léčebných výlohCestovní pojištění léčebných výloh

Všem účastníkům zahraničních zájezdů je cestovní kanceláří automaticky sjednáváno cestovní pojištění léčebných výloh u Pojišťovny VZP, a.s. Toto pojištění je zahrnuto do ceny zájezdu. Podrobné pojistné podmínky naleznete na VZP - zde. Tuto službu provádíme již několik let a výrazně přispívá k pocitu pohody na zájezdu. Doklady k prokazování pojištění jsou účastníkům předány po nástupu do autobusu. Cestovní pojištění léčebných výloh nelze z ceny zájezdu vyjmout.

Výše pojistných limitů - pojištění léčebných výloh

Zdravotní péče a repatriace  3 000 000 Kč
Ošetření zubů                              5 000 KčPohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí