Smluvní podmínky

UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU (DÁLE JEN SOZ)

Před uzavřením SOZ se zákazník seznámí s Informacemi k zájezdu CK EUROCYKL Herdegen s.r.o. (podle vyhlášky č.122/2018 Sb.). Informace jsou ke stažení na www.eurocykl.cz zde nebo k dispozici v tištěné podobě v kancelářích CK EUROCYKL Herdegen s.r.o.

Uzavřít SOZ (přihlásit se na zájezd) může zákazník buď písemnou formou na listinném formuláři Návrhu smlouvy o zájezdu zaslaném do cestovní kanceláře, vyplněním přihlašovacího formuláře zde nebo ústní formou telefonicky.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem CK EUROCYKL Herdegen s.r.o. vzniká zasláním Potvrzení smlouvy o zájezdu cestovní kanceláří zákazníkovi na základě Návrhu smlouvy o zájezdu od zákazníka. Součástí Potvrzení smlouvy o zájezdu je výzva k zaplacení zálohy ve výši 30 % z ceny zájezdu do uvedeného termínu. Nebude-li záloha do uvedeného termínu zaplacena, nenabývá SOZ platnosti a zákazník pozbývá nárok na dosud rezervované místo v zájezdu. Termín zaplacení doplatku ceny zájezdu je 40 dní před začátkem zájezdu. Zákazník obdrží 10 – 14 dní před odjezdem podrobné Pokyny pro účastníky zájezdu obsahující rozpis nástupních míst, doporučené vybavení a další informace.

V případě, že zákazník neuhradí doplatek v uvedeném termínu do 40 dnů před začátkem zájezdu, má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. V tom případě CK vrátí zákazníkovi částku zálohy sníženou o odstupné (stornovací poplatek) podle stornovacích podmínek. Viz dále.

Podmínky týkající se ceny, ubytování, způsobu dopravy, programu, stravování a ostatních nabízených služeb zájezdu jsou uvedeny v katalogu cestovní kanceláře, který je součástí SOZ. Katalog cestovní kanceláře může být vydán v tištěné i elektronické podobě formou webových stránek. Informace elektronického katalogu na webových stránkách cestovní kanceláře www.eurocykl.cz mají přednost před informacemi v tištěné podobě katalogu. Fotografie v katalogu jsou kombinací autentických záběrů z konkrétních zájezdů s ilustračními fotografiemi.

CK má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v SOZ nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu v případě, že v mezidobí dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu, tj. ke dni 1. 9. 2023, a to o více než 10 %. CK cenu upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, plateb či kurzu a písemně oznámí zvýšení ceny zákazníkovi do 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů od doručení tohoto oznámení. Při nesplnění uvedené povinnosti vznikne CK právo od SOZ odstoupit. Učiní-li tak, vrátí zákazníkovi zaplacenou částku sníženou o odstupné (stornovací poplatek) podle stornovacích podmínek. Viz dále.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu 25 zákazníků u autobusových zájezdů. U leteckých zájezdů je minimální počet 7 zákazníků. Při nedosažení tohoto počtu má CK právo zájezd zrušit a se zákazníkem zrušit SOZ. O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu. V tomto případě mu CK vrátí zaplacenou částku v plné výši a bez zbytečného prodlení. CK v případě zrušení zájezdu nenese odpovědnost za individuálně zajištěné služby mimo SOZ (víza, vstupy, vlastní zajištění letecké přepravy aj.).

V případě vyšší moci (zejména živelní pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí zákazníka či vedoucího zájezdu a v dalších mimořádných případech) může CK v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SOZ. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti zákazníků.

CK má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Neodvratitelnou událostí je míněna např. občanská válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední zákazy, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy apod.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU ZÁKAZNÍKEM

Chce-li zákazník zrušit svou účast na zájezdu, tedy chce-li zrušit uzavřenou SOZ, musí tak učinit zásadně prokazatelnou formou, tj. buď písemně na adresu provozovny CK, nebo na její e-mailovou adresu. Dnem zrušení se rozumí den doručení do CK. Při zrušení účasti na zájezdu zaplatí zákazník odstupné (stornovací poplatek) podle následujících stornovacích podmínek:

STORNOVACÍ PODMÍNKY PLATNÉ K 15.11.2023
Odstupné (stornovací poplatek)Při zrušení
  2000 Kčod uzavření SOZ do 90 dnů před odjezdem
  30 % z cenymezi 89. a 35. dnem před odjezdem včetně
  70 % z cenymezi 34. a 14. dnem před odjezdem včetně
  90 % z cenymezi 13. a 5. dnem před odjezdem včetně
100 % z cenyv době kratší než 5 dní

Cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu je zahrnuto v ceně zájezdu.
Nezaplacení doplatku nenahrazuje zrušení účasti na zájezdu.

Pokud zákazník již na základě smlouvy o zájezdu provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné (stornovací poplatek), budou vzájemné pohledávky započteny, CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.

Odstupné (stornovací poplatek) nebude muset zákazník platit, pokud za sebe v okamžiku zrušení získá náhradního zákazníka. V takovém případě se jedná o postoupení smlouvy podle Občanského zákoníku § 2532. Náhradní zákazník zájezdu musí zaslat do CK osobní údaje potřebné pro konkrétní zájezd. Původní a nový zákazník (postupitel a postupník) společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

REKLAMACE

Při nesplnění povinnosti CK ze smlouvy o zájezdu musí zákazník uplatnit své právo na reklamaci z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u vedoucího zájezdu, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Reklamaci je možno podat písemnou formou doporučeným dopisem na adresu CK, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká.

POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

CK EUROCYKL Herdegen s.r.o. se zavazuje poskytovat služby v rozsahu odstavce CENA ZAHRNUJE popsaného u každého zájezdu v katalogu v tištěné formě nebo na internetu formou webových stránek.

UBYTOVÁNÍ

Standardně ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením (není-li uvedeno jinak). Klient nemá tedy automaticky nárok na další vybavení pokojů, jako je televize, lednička, balkon, i když mohou být součástí některých pokojů. Rovněž nemá nárok na poschodí podle svého výběru, orientaci pokoje apod. Každý samostatně přihlášený klient u zájezdů s povinným příplatkem za obsazení pokoje jednou osobou se zavazuje v případě, že nebude ubytovaný s jiným klientem stejného pohlaví účastnícím se zájezdu, uhradit příplatek za obsazení pokoje jednou osobou.

STRAVOVÁNÍ

Je-li v katalogu uvedeno, že je zajištěna strava, pak CK ve většině případů využívá místních stravovacích služeb. Tyto služby nemusejí odpovídat stravovacím zvyklostem běžným v České republice, zejména pokud jde o skladbu jednotlivých chodů a časů večeře.

DOPRAVA

CK standardně zajišťuje dopravu osob klimatizovaným autobusem a přepravu kol v uzamykatelném skříňovém přívěsu. Nezaručuje tedy konkrétní značku, model autobusu ani další vybavení, které může být přítomno, ale nemusí (lednička, kávovar, WC), případně je mimo provoz. Klient má právo na jedno konkrétní sedadlo, které mu bylo přidělené cestovní kanceláří podle zasedacího pořádku. Nemá právo na sedadlo podle vlastního výběru ani na další sedadlo, je-li volné. S volnými sedadly nakládá cestovní kancelář podle svého uvážení. Doprava z nástupních míst do cílového místa má pouze charakter dálkové přepravy s minimalizací přepravní doby při dodržení přepravních norem a volbou optimální trasy podle přepravních podmínek.

Každý zákazník má nárok na přepravu jednoho kola standardního provedení bez pevných (plastových) bočních brašen a bez cyklopříslušenství upevněném na řidítkách (displeje, zrcátka, držáky..). Brašny umístěné na kolech se k přepravě předávají prázdné. Za případnou ztrátu nebo zničení v nich ponechaných věcí CK nenese odpovědnost. O přepravu nestandardních kol, jako je tandemové kolo, lehokolo, kolo s dětským vozíkem apod., musí zákazník požádat při přihlášení na zájezd. CK si vyhrazuje právo tuto žádost odmítnout v závislosti na přepravních možnostech u daného zájezdu. Předem nenahlášená nestandardní kola není povinna cestovní kancelář přepravit.

CK nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí zákazníků, které se při autokarové dopravě nacházejí v prostorech nad/před/pod sedadly dopravního prostředku. CK nezajišťuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě ostrahu a hlídání zavazadel a ostatních věcí zákazníků v autobuse v době, kdy je autobus sice zajištěn proti vniknutí, ale nenachází se v něm žádný z cestujících či osádky autobusu.

V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození jízdního kola uloženého v přívěsu odpovídá CK v prokázané hodnotě do maximální výše 25 000 Kč (včetně doplňků a zavazadel patřících ke kolu) za 1 jízdní kolo jakéhokoliv typu včetně elektrokola, lehokola i přívěsného vozíku.

A DALŠÍ

CK se zavazuje připravit prostřednictvím vedoucího zájezdu výlety na kolech tak, aby byl naplněn program zájezdu, který je uveden u popisu každého zájezdu, pokud tomu nezabrání vyšší moc. Deštivé, chladné či příliš horké počasí není důvodem k tomu, aby CK některý z plánovaných výletů neumožnila zákazníkům absolvovat.

CK se zavazuje předat každému zákazníkovi informační materiály (zejména mapky a .gpx), které mu budou sloužit k samostatnému absolvování tras výletů na kolech.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA ZÁJEZDU:

– Zákazník nese zodpovědnost za správnost všech údajů a za následky plynoucí z nesprávně uvedených údajů. Pro operativní kontakt je nezbytné uvedení čísla telefonu, na kterém se CK se zákazníkem může spojit, případně zanechat vzkaz.

– Veškeré změny údajů ve SOZ je možno hlásit nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu. V době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu nezaručuje CK úspěšné zpracování nahlášených změn.

– Zákazník bere na vědomí, že cyklovýlety jsou připraveny pro účastníky zájezdu s kondicí cykloturisty, který rád a pravidelně jezdí na výlety na kole, často celodenní. Nemá-li zákazník kondici tomuto odpovídající, musí počítat s tím, že některé výlety mu mohou způsobit problémy.

– CK nezajišťuje na zájezdu technickou podporu a servis kol. Zákazník bere na vědomí, že musí mít kolo v bezvadném technickém stavu a běžné závady musí umět opravit sám (např. výměna píchlé duše).

– Zákazník bere na vědomí, že CK neorganizuje výlety formou kolektivní jízdy s doprovodem vedoucího zájezdu. Každý zákazník absolvuje trasu výletu sám podle předaných podkladů (mapek a tras ve formátu .gpx) a vysvětlujících pokynů vedoucího zájezdu. Vedoucí zájezdu nemusí výlet na kole absolvovat společně s účastníky zájezdu.

– Zákazník bere na vědomí, že se účastní zájezdu na vlastní zodpovědnost a bude se řídit pokyny vedoucího zájezdu.

– Zákazník prohlašuje, že uhradí eventuální škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné podle smlouvy o zájezdu.

– Zákazník se zavazuje dodržet místo nástupu uvedené ve SOZ nebo nahlášené do CK.

– Časy odjezdů uvedené v Pokynech pro účastníky zájezdu jsou pro zákazníky závazné. Pokud nastane případ, že se zákazník nebude schopen dostavit v daném termínu k odjezdu, musí nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem o této situaci informovat vedoucího zájezdu. Programový vedoucí zájezdu vyhodnotí podle dané situace, zda je možno a na jak dlouho odjezd odložit. Zákazník nemá právo na jakoukoliv kompenzaci (náhradu) v případě, že se nedostaví včas na odjezd ve svém nástupním místě nebo nedodrží dohodu s programovým vedoucím zájezdu o posunu času odjezdu.